Search
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
  • :
  • :

سلام بر تو ای ماه خدا

سلام بر تو ای که قبل از امدنت تو را طلبیدیم و پیش از رفتنت غمگین هستیم.

سلام بر تو ای مونسی که اگر بیایی ما را خوشحال کنی و چون می روی وحشت و اندوه بر دل می نشیند.

سلام بر تو ای ماهی که سراسر سلامتی و ایمن هستی

سلام بر تو که دیروز با چه ولعی برای ماندنت و فردا چه اشتیاقی به رسیدنت داریم.

سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است.

سلام بر تو  که چقدر رها شدگان از عذاب الهی در تو بسیارند و چه خوشبختند که حرمت تو را نگه می دارند.

سلام بر تو ای که مصاحبت با تو ناخوش و معاشرت با تو نکوهیده نیست

سلام بر تو ای ماهی که هیچ زمان دیگری با تو قابل مقایسه نیست

سلام بر تو ای گرامتی ترین اوقاتی که همنشین ما بودی ، ای بهترین ماه در روزها و ساعتها

سلام بر تو ای ماهی که ارزوهایمان را دست یافتنی کردی و اعمال صالح انسان در ان فراوان است.

سلام بر تو ای ماهی که منزلتت به دست ما بزرگ است و فقدانت بر ما بسیار سخت است

سلام بر تو ای مایه ی امید که دوریت درد ناک است

سلام بر تو ای همسایه ای که وقتی با تو بودیم دلهایمان نرم  و گناهانمان کم بود

سلام بر تو ای سلام بر تو ای یاوری که ما را دربرابر شیطان یاری دادی وای دوستی که راه رسیدن به احسان را هموار ساختی

سلام بر تو که بسیار گناهان را می زدایی و چقدر عیب های مختلف ما را می پوشانی.

سلام بر تو که بر مجرمان دیر گذشتی و در دل مومنان چه هیبی داشتی.

سلام بر تو که با برکات بر ما وارد شدی و ما را از الودگی های گناهان پاک نمودی

سلام بر تو که وداع با تو از روی خستگی ترک روزه ات به خاطر دل زدگی نیست

سلام بر تو که چه بدی ها با امدن تو از ما دور شد و چه خیر و برکتی به جود تو بر ما رسید.

سلام بر تو  و بر فضل تو که از ان محروم شدیم و سلام بر برکت هایت که از دست ما گرفته شد.